دانلود کتاب اشکانیان و سنت های کهن ایرانی

 دانلود کتاب اشکانیان و سنت های کهن ایرانی

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) و نسخه کامپیوتر (pdf)

نویسنده : روز به زرین کوب – فرشید نادر

تعداد صفحات: 24

 

خلاصه کتاب

‫در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻠﻮکاﻟﻄﻮاﯾﻒ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ‪ ٢٨٣‬ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃـﻮل‬ ‫اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ‪ .‬‬ … ‫ﺣﻤﺰه اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب ﺧﻮد آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮﺣﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾـﺮان ﺑـﻪ‬ ‫دﺳﺖ داده‪ ،‬از ﻣﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن‬ …… و آن اﯾﻨﮑﻪ‪ ،‬ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ در زﻣﺎن ﭘﺎرﺗﯿﺎن‪ ،‬اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻬﺎدن ‫ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺷﮑﺎﻧﯽ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪۀ ﺧﺎﻧـﺪان ﭘﺮﻗـﺪرت ﺳـﻮرن ﺑـﻮد‬.

لینک دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.