دانلود کتاب زرتشت مزدیسنا و حکومت

دانلود کتاب زرتشت مزدیسنا و حکومت

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) و نسخه کامپیوتر (pdf)

نویسنده : جلال الدین آشتیانی

تعداد صفحات: 486

 

خلاصه کتاب

از آغاز شالودهریزی دفتری که در پیش روی دارید نزدیک به بیست سالم یگذرد و از نگارش و نخستین چاپ آن در خارج از ایران بیش از ده سال گذشته است. این نوشتار وابسته به دوبار تاکنونش شبار تجدید چاپ شده است. در سرآغاز چاپ نهم ۱۳۶۶ چاپ بیرون از ایران، از سال شایسته دیدم با خوانندگان گفتگوی کوتاهی داشته باشم و از تیزبینی و داوری و رهنمایی آنان بهرهمند گردم. آنگاه که این اندیشه را در سر پروراندم تا برآیند بررسیها و پژوه شهای خود را در دفتر ی منتشر سازم با یکی از دوستان بسیار گرامی زرتشتی خود، که نمون های از راستکرداری و نیکدلی و نیکاندیشی بود، دیدگاه خویش را درمیان گذاشتم. او که در گفتگوهای فراوان کم و بیش به برداشتهایم آشنا شده بود، به کامیابی این برنامه باور نداشت و به درستی گمان میبرد که نه تنها زرتشتیان، بلکه استادان و پژوهشگران سرشناس زرتشتی نیز با جدا ساختن یکسره گاتها از اوستا و ب یپشتوانه ساختن باورهای کهن و سنتی هم آوایی و هماهنگی نشان نخواهند داد. خواننده با نگرش و بررسی ژرف ای ن نوشتار در خواهد یافت که در گاتها سخنپرداز خردمند و فرزانه اندیش همندی با سرودهای پرمغز و نغز و آگاهیبخش خویش به بیان پیامی پرداخته که با آیینهای آن زمان و هزارههای پس از او ناهمگون است و پیوندی با کیشهایی چون دین ساسانیان ، که زرتشتی نامیده م یشد، ندارد.

 

لینک دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.