دانلود کتاب اخبار كاهنان داستان و جزیره خضراء

دانلود کتاب اخبار كاهنان داستان و جزیره خضراء

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) و نسخه کامپیوتر (pdf)

نویسنده : صادق شکاری

تعداد صفحات: 36

 

خلاصه کتاب

علامه مجلسى قدس سره میفرماید: این باب كه درباره گفتارهاى كاهنان و امثال آنها و همچنین نوشتهجاتى كه در لوحها و سنگ نوشته ها، بهدست آمده است؛ باب كیمیایى است. شیخ برسى در كتاب امر نمود تا »ذاجدن«پادشاهى (به نام) « مشارق الأنوار روایت كرده از كعب بن حارث كه گفت: (كاهن) را بیاورند تا از او براى كارى كه شك كرده بود، جویا شود. وقتىكه به سوى او »سطیح« مى آمد، یك دینار زر زیر پایش گذاشت تا او را امتحان نماید. سطیح داخل شد. شاه به او گفت: براى تو چه پنهان كردهام؟! گفت: قسم به بیت و حرم و حجر سخت (اسود) و به شب، وقتى كه تاریك مىشود و به صبح هنگامى كه لبخند مىزند، و سوگند به همه فصیحان و لالان، براى من دینارى میان نعلین و قدم پنهان كردهاى! پادشاه گفت: چهكسى این را به تو یاد داد اى سطیح؟! گفت: برادرى با من هست تا اینکه نزول كنم و بنشینم. شاه گفت: از وقایع آینده برایم بگو! سطیح گفت: زمانى كه خوبان غروب كردند (و فرو رفتند و مردند) و بدان در مصدر كار شدند و قدر را تکذیب و مال را سرشار بردند، و چشمها براى صاحبان وزر و وبال كوچك كردند و ارحام قطع شد و گردنکشان (حلال كنندگان حرام در حریم اسلام) اظهار وجود كردند و حرفها مختلف و وعدهها دروغ از آب درآمد و احترام كم گردید (و رخت بربست) و این (وقایع) هنگام طلوع ستارهاى است كه عرب را به ترس واداشتِ، ستارهاى كه چیزی شبیه به دم دارد .پس در آن هنگام است كه بارانها كم و نهرها خشك و اوقات اختلاف پیدا مىنماید و قیمتها در همهجا بالا میرود.

 

 

لینک دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.