دانلود کتاب چشمهایش

دانلود کتاب چشمهایش

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) و نسخه کامپیوتر (pdf)

نویسنده : بزرگ علوی

تعداد صفحات: 106

 

خلاصه کتاب

ﻧداﺷﺗن ﺳرﻣﺎﯾه و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑه ﻧداﺷﺗن آﮔﺎھﯽ ، ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﯾﻧواﯾﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﻣﻠت ﺑر داراﯾﯽ و داﺷﺗه ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ارﺛﯾه ﮔذﺷﺗه اﺳت وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد راھﮕﺷﺎی اﻣروز ﻧﯾز ﺑﺎﺷد. اﯾراﻧﯾﺎن وارث ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ای از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺎﺑﻧﺎک و رﻓﺗﺎرھﺎی درﺧﺷﺎﻧﯽ از ﻓرزاﻧﮕﺎن ﺧود ھﺳﺗﻧد. اﯾن اﻧدوﺧﺗه ھﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در زﻧدﮔﯽ ﻓردی ﺑﻠﮑﮫ در ﭘﮭﻧه زﯾﺳت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﮐﺷور ﮔرداﻧﯽ و ﮔﯾﺗﯽ آراﯾﯽ، راھﮑﺎر ﺷﺎﯾﺳﺗه و اﺑزاری ﺳزاوار در راﺳﺗﺎی ﺑرون رﻓت از ﺑن ﺑﺳت ﮐﻧوﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣﺎن ﺑﺎﺷد.

 

 

لینک دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.