دانلود کتاب راهنمای بازارهای مالی

دانلود کتاب راهنمای بازارهای مالی

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) و نسخه کامپیوتر (pdf)

نویسنده : مارک لوینسون

مترجم : ساغر منشی

تعداد صفحات: 194

 

خلاصه کتاب

بازارهــای مالــی از آن زمــان برقــرار بوده اند که بشــر یک جانشــین شــد و محصولاتــی را کاشــت کــه می توانســت بــا دیگــران معاملــه کنــد. ایــن کشــاورزان نخســتین، بعــد از یــک برداشــت بــد مجبــور بــه فراهــم آوردن دانــه بــرای کاشــت شــان بودنــد.

هــر محصــول فصــل آینــده و شــاید تهیــۀ غــذا بــرای حفــظ خانواده دوی ایــن مبــادلات مســتلزم ایــن بــود کــه آنهــا بــرای گرفتــن دانــه یــا غــذا از ســایرین اعتبــار کســب کننــد. همچنیــن بعــد از یــک برداشــت خــوب، کشــاورزان بایــد دربــارۀ ایــن موضــوع تصمیــم می گرفتنــد کــه محصــول مــازاد را بافاصلــه معاملــه کننــد یــا آنکــه آن را ذخیــره نماینــد؛ تصمیمــی کــه بــرای هــر معامله گــر بــازار کالا در قــرن بیســت ویکم نیــز آشــنا بــه نظــر می رســد.

 

 

 

لینک دانلود

Incoming search terms:

  • دانلود رایگان کتاب pdf مارک منسون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.