دانلود کتاب سراب توسعه

دانلود کتاب سراب توسعه

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) و نسخه کامپیوتر (pdf)

نویسنده : مسعود خوانساری

تعداد صفحات: 248

 

خلاصه کتاب

رکــود امــروز بــه کابــوس اقتصــاد ايــران بــدل شــده اســت. دولــت يازدهــم بــا بــه کارگيــري برخــي سياســت هاي کوتــاه مــدت و مســکني، تــلاش مي کنــد وضعيــت حاکــم براقتصــاد رکــود زده کشــور را بهبــود بخشــد.

ولــي بــه نظــر مي رســد، پيــش از آنکــه در مــورد برخــي موضوعــات مهــم اقتصــادي تصميم گيــري نشــود، نمي تــوان در مــورد آينــده خــروج از رکــود چنــدان اميــدوار بــود. البتــه طــي دو ســال گذشــته اقداماتــي در مــورد وضعيــت آشــفته اقتصــاد ايــران صــورت گرفتــه کــه شايســه تقدير اســت. انظبــاط مالــي کــه براقتصــاد حاکــم شــده، در نهايــت منجــر بــه کاهــش ۱۳.5 درصــدي بــه 4۰شــتاب رشــد نقدينگــي و همچنيــن کاهــش نــرخ تــورم درصــدي شــده اســت.

 

 

لینک دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.