دانلود کتاب جامعه شناسی تاریخی مکان

دانلود کتاب جامعه شناسی تاریخی مکان

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) و نسخه کامپیوتر (pdf)

نویسنده : دکتر شروین وکیلی

تعداد صفحات: 295

 

خلاصه کتاب

 موضوع این کتاب مکان است. موضوعی بسیار بدیهی، آشنا، پیشپا افتاده، و عادی، که دقیقا به همین خاطر ناسازگون، نااندیشیده، مبهم، شگفتانگیز و دور از دسترس هم مینماید. مفهومی بنیادین، تعیین کننده، و اغلب بحثناشده که شیوهی فهم مفهومهایی پرشمار را تعیین میکند. برای پرداختن به مفهوم مکان رویکردها و سرمشقهای نظری گوناگونی وجود دارد. دستگاه نظری جاری در این نوشتار رویکردی است قرار دارد که در بستر زمان »من«سیستمی که با نام زُروان شهرت یافته است. چرا که در کانون آن مفهوم پیکربندی میشود و شکل میگیرد. یعنی مدلی نظری درباره ی منها و نهادهاست، که چگونگی چفت شدن انسانها و ساختهای اجتماعیشان را بررسی میکند. زروان که نام ایزد باستانی زمان در ایران زمین بوده نیز از آن رو بر آن قرار گرفته که از این چشمانداز زمان مفهومی کلیدی است که من و نهاد را بر میسازد و به نوبهی خویش از دل من و نهاد زاییده میشود. در هم تنیدگی زمان و مکان نیز از همین زاویه مورد پرسش قرار میگیرد، و آشکار است که مکان نیز در همسایگی زمان خشتی استوار در زیربنای این دستگاه نظری است، و از این رو پرداختن بدان ضرورتی همپای هی زمان دارد.

 

لینک دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.