دانلود کتاب پالایش های امپدوکلس

دانلود کتاب پالایش های امپدوکلس

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) و نسخه کامپیوتر (pdf)

نویسنده : شروین وکیلی

تعداد صفحات: 58

 

خلاصه کتاب

این ترجمه به کمک برگردانهای متن به انگلیسی و فرانسوی و با مرور نقل قولهای امپدوکلس (امباذقلس) در منابع اسلامی بر محور اصل متن یونانی انجام گرفته است. بدنهی متن نخست برای پژوهشی به پارسی ) به چاپ رسید. ۱۳۹۵(انتشارات علمی و فرهنگی، »تاریخ خرد ایونی« برگردانده شد که در نهایت در قالب کتاب واژه گزینیها و فهم متن در ترجمهام با شیوهی کلاسیک تفاوتهایی دارد که دلایل کلیاش را که به دیدگاهم دربارهی روششناسی حاکم بر فهم متون فلسفی یونانی باز میگردد، در کتاب یاد شده شرح دادهام. اما برخی از جزئیات واژگانی را در پاورقی همین متن آوردهام. چون برای نخستین بار بود که متن امپدوکلس به طور کامل به بود، سزاوار دیدم »تاریخ خرد ایونی« پارسی برگردانده میشد، و به این شکل متنی مستقل از ارجاع تاریخیام در آن را به شکلی مستقل هم در مقام رسالهای جدا منتشر کنم. شاید که گرهای از کار پژوهشگری باز کند.

 

 

لینک دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.