دانلود کتاب بررسي، مقايسه و ارزيابي ساختگراييِ كتز و پراودفوت درباب ماهيت تجربة عرفاني

دانلود کتاب بررسي، مقايسه و ارزيابي ساختگراييِ كتز و پراودفوت درباب ماهيت تجربة عرفاني

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) و نسخه کامپیوتر (pdf)

نویسنده : مسعود اسماعيلي

تعداد صفحات : 32

 

خلاصه کتاب

كتز (مهمترين شخصيت در ساختگرايي عرفان) برعليت ضروري ميان پيش زمينـه هـا وتجارب عرفاني تأكيد ميكند واين اموررا صورت بخش مـادة تجربـه ـ كـه ناشـي از عاملي بيروني است. مـيدانـد وزمينـه هـا را درقـوام خـودتجربـه نيـز بـه عنـوان جـزء تشكيل دهنده، حاضرميشمرد. پراودفوت باوجودمخالفت باعليت ضروري يادشـده درديدگاهي مشابه ـزمينه هارا دخيل درمتن تجربه و شكل دهنـده بـه آنهـا مـيدانـد و باوردارداين زمينه ها درمرحلة تعبير، تفسير و تبيين نيزدخالـت اساسـي دارنـد و چـون تجربةعرفـاني ازايـن امـورقابـل تمـايز نيسـت،درهريـك ازايـن مراحـل نيـز توسـط پيش زمينه ها ساخته يافته ميشود. درنتيجه درايـن دوديـدگاه بـه رغـم تفـاوتهايشـان، تجارب عرفاني، ماهيـت مشـتركي ندارنـد وآنچـه اشـتراكات درايـن زمينـه بـه شـمارميرود، آنچنان فرعي و دور از ماهيت آن تجارب اسـت كـه پـذيرش ذات ومـاهيتي واحد را براي همة آنهـا روا نمـيدارد. ايـن ديـدگاه بـاوجـود توجـه درسـت خـودبـه تفاوتهاي تجارب عرفاني و امكان دخالت پيش زمينـه هـادرتجـارب وتعبيـر و تفسـير آنها، در شكلِ كلي پذيرفته نيست واشكالات مهمي برآن وارداست.

لینک دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.